جستجو
Leica
brand5
brand3
Garmin
Trimble
Nikon
Stabila
KQ
South
kolida
 
متر لیزری Leica متر لیزری Leica متر لیزری Leica
Disto D510 Disto D8 Disto D810
برد طولیابی تا 200 متر 
دقت اندازه گیری 1 میلیمتر
ساخت مجارستان تحت لیسانس سوئیس
برد طولیابی تا 200 متر 
دقت اندازه گیری 1 میلیمتر
ساخت اتریش تحت لیسانس سوئیس
برد طولیابی تا 200 متر 
دقت اندازه گیری 1 میلیمتر
ساخت مجارستان تحت لیسانس سوئیس
مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر...

متر لیزری Leica متر لیزری Leica متر لیزری Leica
Disto D3a Disto D3a bt Disto D5
برد طولیابی تا 100 متر 
دقت اندازه گیری 1 میلیمتر
ساخت اتریش  تحت لیسانس سوئیس
برد طولیابی تا 100 متر 
دقت اندازه گیری 1 میلیمتر
ساخت اتریش  تحت لیسانس سوئیس
برد طولیابی تا 200 متر 
دقت اندازه گیری 1 میلیمتر
ساخت اتریش  تحت لیسانس سوئیس
مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر...

متر لیزری Leica متر لیزری Leica متر لیزری Leica
Disto D210XT Disto X310 Disto DXT
برد طولیابی تا 70 متر 
دقت اندازه گیری 1.5 میلیمتر
ساخت اتریش  تحت لیسانس سوئیس
برد طولیابی تا 120 متر 
دقت اندازه گیری 1 میلیمتر
ساخت اتریش  تحت لیسانس سوئیس
برد طولیابی تا 70 متر 
دقت اندازه گیری 1.5 میلیمتر
ساخت مجارستان  تحت لیسانس سوئیس
مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر...

متر لیزری Stabila متر لیزری Leica متر لیزری Leica
Stabila LD520 Disto D2 Disto D210
برد طولیابی تا 200 متر 
دقت اندازه گیری 1 میلیمتر
ساخت اتریش  تحت لیسانس آلمان
برد طولیابی تا 60 متر 
دقت اندازه گیری 1.5 میلیمتر
ساخت مجارستان تحت لیسانس سوئیس
برد طولیابی تا 80 متر 
دقت اندازه گیری 1 میلیمتر
ساخت اتریش  تحت لیسانس سوئیس
مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر...

متر لیزری Stabila متر لیزری Stabila متر لیزری Stabila
Stabila LD400 Stabila LD420 Stabila LD500
برد طولیابی تا 60 متر 
دقت اندازه گیری 1.5 میلیمتر
ساخت اتریش  تحت لیسانس آلمان
برد طولیابی تا 80 متر 
دقت اندازه گیری 1 میلیمتر
ساخت اتریش  تحت لیسانس آلمان
برد طولیابی تا 200 متر 
دقت اندازه گیری 1 میلیمتر
ساخت اتریش  تحت لیسانس آلمان
مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر...

متر لیزری Stonex متر لیزری Stabila متر لیزری Stabila
Stonex M2 Plus 100 Stabila LD300 Stabila LD320
برد طولیابی تا 100 متر 
دقت اندازه گیری 2 میلیمتر
ساخت چین تحت لیسانس ایتالیا
برد طولیابی تا 30 متر 
دقت اندازه گیری 2 میلیمتر
ساخت اتریش  تحت لیسانس آلمان
برد طولیابی تا 40 متر 
دقت اندازه گیری 2 میلیمتر
ساخت اتریش  تحت لیسانس آلمان
مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر...
متر لیزری Prexiso متر لیزری Ruide
Prexiso X2 Ruide PD58
برد طولیابی تا 30.5 متر 
دقت اندازه گیری 3 میلیمتر
ساخت کشور مجارستان
برد طولیابی تا 80 متر 
دقت اندازه گیری 1.5 میلیمتر
ساخت کشور چین
مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر...
 
 
   
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط سارگون